. فوم بتن کیان، شرکت فوم بتن کیان، فوم بتن، کف سازی، Foambeton، کیان - منطقه 2 - دو

منطقه 2 - دو

گروه فوم بتن کيان مفتخر است اسامي تعدادي از پروژه هاي خود را به شرح ذيل اعلام نمايد:


عنوان پروژه کارفرما محل اجراء
مجتمع مسکوني  آقای هاشمی گیشا خ یکم
مجتمع مسکوني  آقای منتظریان 1 گیشا خ پنجم
مجتمع مسکوني  آقای رحمتی گیشا خ هفتم
مجتمع مسکوني  آقای صفری 1 گیشا خ هشتم
مجتمع مسکوني  آقای منتظریان 2 گیشا خ دهم
مجتمع مسکوني  آقای نیکخواه گیشا خ یازدهم
مجتمع مسکوني  آقای فرهادی گیشا خ یازدهم
مجتمع مسکوني  آقای جاجوند گیشا خ پانزدهم
مجتمع مسکوني  آقای کرباسیان گیشا خ پانزدهم
مجتمع مسکوني  آقای باقری گیشا خ هفدهم
مجتمع مسکوني  آقای داوطلب گیشا خ هجدهم
مجتمع مسکوني  آقای یزدان گیشا خ هجدهم
مجتمع مسکوني  آقای شادمان 1 گیشا خ نوزدهم
مجتمع مسکوني  آقای صفری گیشا خ نوزدهم
مجتمع مسکوني  آقای سراجی گیشا خ نوزدهم
مجتمع مسکوني آقای صادقی 1 گیشا خ بیستم
مجتمع مسکوني آقای جودی گیشا علیالی شرقی
مجتمع مسکوني آقای مشهوری گیشا خ بیست و چهارم
مجتمع مسکوني آقای پرتو گیشا خ بیست وچهارم
مجتمع مسکوني  آقای زندی گیشا خ بیست و چهارم
مجتمع مسکوني  آقای اصلان زاده گیشا خ بیست و ششم
مجتمع مسکوني  آقای منتظریان 3 گیشا خ بیست و نهم
مجتمع مسکوني  آقای عموزاده گیشا خ سی ام
مجتمع مسکوني  آقای شادمان 2 گیشا خ سی ام
مجتمع مسکوني  آقای صفری 2 گیشا خ سی و یکم
مجتمع مسکوني  آقای قدیانی گیشا خ سی و یکم
مجتمع مسکوني  آقای اسلامی گیشا خ سی و یکم
مجتمع مسکوني  آقای صفری 3 گیشا خ سی و یکم
مجتمع مسکوني  آقای احمد زاده گیشا خ سی و دوم
مجتمع مسکوني  آقای آتشی گیشا خ سی و پنجم
مجتمع مسکوني  آقای یوسفی 1 گیشا خ سی و پنجم
مجتمع مسکوني  آقای یوسفی 2 گیشا خ سی و پنجم
مجتمع مسکوني  آقای گنج آبادی گیشا خ سی و ششم
مجتمع مسکوني  آقای خلیلی گیشا خ سی و ششم
مجتمع مسکوني  آقای لطفی گیشا خ سی و ششم
مجتمع مسکوني  آقای زمانی کیا 1 گیشا خ سی و ششم
مجتمع مسکوني  آقای زمانی کیا 2 گیشا خ سی و ششم 
مجتمع مسکوني  آقای شاه حسینی گیشا خ سی و هفتم
مجتمع مسکوني  آقای گودرزی گیشا خ سی و هفتم
مجتمع مسکوني  آقای یادگار گیشا خ سی و هفتم
مجتمع مسکوني  آقای جوزانی گیشا خ سی و هفتم
مجتمع مسکوني  آقای صادقی 4 گیشا خ سی و هفتم
مجتمع مسکوني  آقای صادقی 2 گیشا خ سی و نهم
مجتمع مسکوني  آقای صادقی 3 گیشا خ ناظریان قمی
مجتمع مسکوني  آقای زمانی کیا 3 گیشا خ فروزان فر
مجتمع آموزشی  آقای وکیلی برج میلاد